Block A đang hoàn tất

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block A đang hoàn tất

Block A đang hoàn tất

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block A đang hoàn tất

Block A đang hoàn tất

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block A đang hoàn tất

Block A đang hoàn tất

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block A đang hoàn tất

Block A đang hoàn tất

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block A đang hoàn tất

Block B sắp lên sàn 17

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block B sắp lên sàn 17

Block B sắp lên sàn 17

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block B sắp lên sàn 17

Block B sắp lên sàn 17

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block B sắp lên sàn 17

Block B sắp lên sàn 17

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block B sắp lên sàn 17

Block B sắp lên sàn 17

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block B sắp lên sàn 17

Block C sắp lên sàn trệt

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block C sắp lên sàn trệt

Block C sắp lên sàn trệt

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block C sắp lên sàn trệt

Block C sắp lên sàn trệt

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block C sắp lên sàn trệt

Block D sắp lên sàn 1

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block D sắp lên sàn 1

Block D sắp lên sàn 1

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block D sắp lên sàn 1

Block D sắp lên sàn 1

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016 - Block D sắp lên sàn 1