Hình thực tế dự án

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Hình thực tế dự án

Tiến độ dự án đầu tháng 6 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Tiến độ dự án đầu tháng 6 - 2015

Tiến độ dự án đầu tháng 6 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Tiến độ dự án đầu tháng 6 - 2015

Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015 - Công tác chuẩn bị đồ sàn, cột tầng 17