Mặt Bằng Tầng Căn Hộ Citihome

Hình mặt bằng - Mặt Bằng Tầng Căn Hộ Citihome

Mặt Bằng Tầng - Block D

Hình mặt bằng - Mặt Bằng Tầng - Block D

Mặt Bằng Tầng - Block C

Hình mặt bằng - Mặt Bằng Tầng - Block C